viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressursar i naturfag - dei fleste for ungdomstrinn og vidaregåande skule

Ernæ,rning og helse

Ernæring og helse Naturfag vg1

Eit program om næringsstoff - deira kjemiske kjenneteikn og kvifor dei er viktige for kroppen, hovudtrekka i fordøyinga og omsetning av næringsstoff i kroppen.

Celler

Celler Naturfag 8.-10. trinn

Eit program om oppbygginga av celler, celledeling, DNA og arv.. Dette er ein oppdatert versjon cellebiologidelen i programmet Genteknologi som no er teke ut og lagt inn som eit eige program.

Dinosaurjakt

Dinosaurjakt Naturfag 8.-10. trinn

Reis rundt i verda på jakt etter argument som støttar eller avviser hypotesen om slektskap mellom dinosaurar og fuglar.

Fotosyntese

Fotosyntese Biologi 2

Eit nettbasert undervisningsopplegg med animasjonar og interaktive oppgåver om temaet fotosyntese.

Fysikk

Fysikkoppgåver Fysikk 1

Her blir du utfordra til sjølv å observere hendingar, foreta målingar og gjere berekningar innanfor hovudområda i Fysikk 1.

Fysikk

Fysikkoppgåver Fysikk 2

Her blir du utfordra til sjølv å observere hendingar, foreta målingar og gjere berekningar innanfor hovudområda i Fysikk 2.

Genteknologi

Genteknologi Naturfag vg1

Innføring i temaet genteknologi med fokus på teknikkar og konkrete eksempel. Ny oppdatert versjon! Cellebiologien ligg no i Celler.

Global oppvarming

Global oppvarming Naturfag vg1, 8.-10. trinn

Kvifor skjer ei global oppvarming? Kva er drivhuseffekten? Korleis anslå det framtidige klimaet? Kva for konsekvensar kan det få? Finnast det tiltak?

Kloning

Kloning Naturfag vg1

Programmet gir ei innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gen, celler, plantar, dyr og menneske.

Nordlys

Nordlys Naturfag vg1

Programmet tek for seg korleis nordlys oppstår, kor og når nordlys kan observerast, og korleis Noreg har vore og er eit viktig land i forskinga på dette feltet.

Olje

Olje Geofag 2

Eit program om sedimentering, porøsitet og lagring av olje, om oljefelt i Noreg og norsk oljehistorie.

Plantar i rommet

Plantar i rommet Naturfag 8.-10. trinn

Eit program om fotosyntese, celleanding, formeiring hos plantar og romfart.

Radioaktivitet

Radioaktivitet Naturfag vg1

Ein lastebil med radioaktivt materiale kolliderer på Dovrefjell. Elevane skal dekkje saka i rolla som journalistar.

viten.no er ei teneste frå Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland

Innlogging

Soppjakten
Bli kjend med 11 soppar i dette soppspelet.

Biografiar

I biografisamlinga vår (bokmål) kan du lese om nokre av personane som har gitt viktige bidrag til naturvitskapen.