Om Viten

Viten er eit prosjekt som utviklar program for undervisning i naturfag på Internett og forskar på bruken av det i norsk skole. Målgruppa er elevar i grunnskolen og vidaregåande skole. Viten blei etablert av Doris Jorde og Alex Strømme i 1999 som eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet (NTNU). Hausten 2003 blei drifting av Viten og utvikling av nye program lagt under Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen ynskjer gjennom Viten å bringe fram gode eksempel på digitale læringsressursar i naturfag.

Hovudmåla med Viten-programma er at ungdom skal lære om prosessar og produkt i naturvitskapen og å skape interesser for realfag. Å lære om naturvitskap inneber å bli introdusert for omgrep, konvensjonar, lover, teoriar, prinsipp og korleis ein jobbar innan naturvitskap. Dette inneber òg å anerkjenne korleis denne kunnskapen kan brukast i samfunnsmessige, teknologiske og miljømessige samanhengar.

Prosjektleiar: Wenche Erlien og Øystein Sørborg.

 

Illustration