Kva skjer?

Gamle program fjerna

Dei gamle Viten-programma blei laga med Adobe Flash, ein teknologi som blei avvikla etter 2020. Desse programma er derfor ikkje lenger tilgjengeleg. Programma som er lista opp på framsida av viten.no er dei som vil fungere frå 2021.

Kva er nytt?

Ein revidert versjon av Klimaendringar blei lagt ut i januar 2021.

Under Animasjonar og oppgåver har vi laga ein ny del som handlar om fotosyntese, celleanding og karbonkrinsløp. Dette er innhald som er tilpassa ungdomstrinnet.

Merk at mykje brukte animasjonar og interaktive oppgåver frå gamle program ligg under Animasjoner og oppgåver.

Som ei erstatning for det gamle programmet Ernæring og helse vil vi tilrå undervisningsopplegget Bærekraftig kosthold på naturfag.no.

Kva kjem?

Til våren kjem eit nytt program om virus og vaksine for ungdomstrinnet. Vi held også på med eit nytt program om radioaktivitet og stråling for Vg1.

Dei gamle programma Noreg blir til, Platetektonikk og Olje er ikkje lenger tilgjengeleg fordi dei blei laga med Flash. Vi kjem på sikt til å lage nye program eller oppdatere mykje brukte animasjonar frå desse programma.

Illustration