Er ulven farlig?

Ulven vekker mange følelser hos oss mennesker, og en del av disse følelsene er frykt. Mange mennesker som bor i områder med ulv, er bekymret for barna sine og er redde for å bevege seg i utmarka. Som oftest vil ulven forsøke å unngå mennesker, men det kan oppstå situasjoner hvor den kan opptre truende overfor mennesker.

NINA har laget den første vitenskapelige oversikten over ulvens forhold til mennesker - og omvendt. Nedenfor kommer et kort sammendrag av rapporten.

Kort sammendrag av rapporten "Frykten for ulven"

Mange frykter at ulvebestandens vekst i Skandinavia vil sette både mennesker og dyr i faresonen. At både jakthunder, husdyr og vilt vil blir mer utsatt for angrep, er hevet over all tvil. Hvor stor trussel ulven utgjør overfor mennesker er mer usikkert.

Materialet som omfatter ulveangrep på mennesker er svært oppstykket og av svært variabel kvalitet. Dette har gjort det umulig å komme opp med en total oversikt over antall mennesker drept av ulv i løpet av en gitt periode. Av den grunn har vi først og fremst lett etter generelle mønster som kan forklare hvorfor ulv enkelte ganger angriper mennesker. Det er spesielt fire faktorer som er knyttet til ulveangrep på mennesker.

 1. Rabies. Hovedandelen av angrep på mennesker er utført av ulver med rabies.
 2. Tilvenning. Når ulv mister sin frykt for mennesker, for eksempel innenfor verneområder hvor ulv ikke jaktes, er det observert økt frekvens av angrep på mennesker.
 3. Provokasjon. Dette inkluderer situasjoner hvor ulv som er fanget i felle eller befinner seg i en trengt situasjon er forsøkt avlivet, eller situasjoner hvor mennesker oppsøker hi med unge valper.
 4. Ekstreme sosiale og økologiske miljø. Hovedandelen av angrep synes å inntreffe i miljø med liten eller ingen tilgang på naturlige byttedyr, hvor ulven i utstrakt grad bruker søppel og husdyr som føde. Dette er i tillegg miljø hvor barn ofte opptrer uten følge med voksne eller benyttes som gjetere, hvor det er generell fattigdom, og liten tilgang på våpen (som sannsynligvis ville kunne ha påvirket ulvens skyhet overfor menneske). Under slike forhold vil ulv kunne komme i svært nær kontakt med mennesker, noe som åpner for episoder med angrep på mennesker.

Skandinavia er i dag fri for rabies og ulven har god tilgang på byttedyr. Det er derfor liten sjanse for at ulv skal angripe mennesker her.

Ulv har drept mennesker

Med bakgrunn i det innsamlede materialet anser vi det som godt dokumentert at mennesker er drept av både ulver med rabies og ulver som er friske i løpet av de siste århundre, men også at antall angrep har avtatt drastisk i løpet av det 20. århundre. En rimelig oppsummering av resultatene er:

 • at ulv har drept mennesker
 • at ofrene hovedsakelig har vært barn
 • at angrep fra ulv er uvanlig
 • at mennesker ikke er et naturlig byttedyr for ulv

Sammenligner vi antall ulveangrep på mennesker med antall angrep forårsaket av andre store rovdyr eller større viltarter generelt, er det opplagt at ulven ikke hører til blant de farligste artene, størrelsen tatt i betraktning.

Noen tall over antall drepte mennesker:

 • Ingen er drept av ulv i Skandinavia siden 1881
 • Bare 8 er drept av ulv uten rabies i Europa, inkludert Russland, de 50 siste årene
 • Ulv med rabies har drept ni mennesker i Europa, inkludert Russland, i samme periode

Hele rapporten