Arbeidsbok

Hva betyr dette for deg? (Gå til denne siden)

Gutt som tenker.

Oppgave 1

Du har sikkert hørt at global oppvarming kan gi alvorlige konsekvenser. Lag en liste over konsekvenser du kjenner til.

Ikke besvart

Oppgave 2

Hvilke konsekvenser kan global oppvarming ha for deg?

Ikke besvart

Oppgave 3

Hva kan du gjøre for å bidra til å begrense den menneskeskapte globale oppvarmingen?

Ikke besvart

Oppgave om drivhuseffekten (Gå til denne siden)

Jente som tenker.

Oppgave 4

Forklar kort hva drivhuseffekten er. Bruk begrepene sola, jordoverflate, atmosfære, solstråling, varmestråling, energibalanse, absorbsjon, refleksjon, temperatur.

Ikke besvart

Oppgaver (Gå til denne siden)

Oppgave 5

Havis dekket av snø reflekterer 85-90 % av sollyset (pil 2), mens havvann bare reflekterer 10 % (pil 3). Vegetasjon og mørk jord reflekterer om lag 20 % av sollyset (pil 1).

Hva tror du skjer med temperaturen på jorda hvis isen smelter?

Ikke besvart

Oppgave 6

Hvordan påvirker CO2-utslipp drivhuseffekten?

Ikke besvart

Oppgave 7

De største utslippene av CO2 finner vi i rike, industrialiserte land som EU-landene og USA. Hvorfor tror du Norge slipper ut mer CO2 per innbygger enn for eksempel India?

Ikke besvart

Oppgave 8

Hvorfor er det vanskelig å trekke en sikker konklusjon på hva som er årsaken til global oppvarming?

Ikke besvart

Vurder scenariene (Gå til denne siden)

Elever som diskuterer.

Oppgave 9

Hvorfor trenger vi scenarier?

Ikke besvart

Oppgave 10

Hvorfor har FNs klimapanel utarbeidet flere scenarier? Holder det ikke med ett?

Ikke besvart

Oppgave 11

Hvilket scenario tror du gir minst utslipp av CO2?
Forklar svaret du gir ved hjelp av drivkreftene for utslipp av drivhusgasser.

Ikke besvart

Oppgave 12

De fire scenariene er bare antakelser av mulige samfunnsutviklinger. Hvilke scenario tror du vil ligne mest på det samfunnet vi får i år 2100?

Ikke besvart

Oppgaver om klimamodell (Gå til denne siden)

Oppgave 13

Hvordan er klimamodeller laget?

Ikke besvart

Oppgave 14

Hvorfor er det alltid knyttet usikkerheter til modellberegninger, og hva er de viktigste årsakene til usikkerhetene?

Ikke besvart

Oppgaver til klimamodellen (Gå til denne siden)

Oppgave 15

Tidligere i programmet (Vurder scenariene) ble følgende oppgave gitt:

    Hvilket scenario tror du gir minst utslipp av CO2? Forklar svaret du gir ved hjelp av drivkreftene for utslipp av drivhusgasser.

Gå tilbake og se på hva du svarte.

 

Er svaret du ga riktig? Bruk klimamodellen og finn ut hva som er riktig svar.

Ikke besvart

Oppgave 16

Hvilket scenario gir størst utslipp av CO2, størst temperaturendring og havstigning. Bruk klimamodellen.

Ikke besvart

Oppgave 17

Hva er årsakene til at dette scenariet gir størst utslipp av CO2?

Ikke besvart

Oppgave 18

a) Hvor mye kan den globale gjennomsnittstemperaturen øke med i 2100 hvis verden utvikler seg som i scenariet "En delt verden"?

b) Hva blir temperaturendringen i Arktis for samme scenario?

Ikke besvart

Oppgave 19

Scenariet "En bærekraftig verden" vil ha minst CO2-utslipp. Hvordan kan vi sikre at vi får en utvikling mot en bærekraftig verden?

Ikke besvart

Skipstransport og permafrost (Gå til denne siden)

Oppgaver om skipstransport og permafrost

Oppgave 20

Hvilke konsekvenser vil endringene i Arktis ha for skipstransporten?

Ikke besvart

Oppgave 21

Hvorfor er det et problem at permafrosten tiner?

Ikke besvart

Oppgaver om arktiske arter (Gå til denne siden)

Oppgave 22

Hvorfor er isbjørnen spesielt truet av global oppvarming? Skriv ned argumenter for at vi bør bevare isbjørnen og hindre at den blir utryddet.

Ikke besvart

Oppgave 23

Dersom isen i Arktis smelter, vil isbjørn og sel kunne bli utryddet. Hva tror dere kan skje med de andre artene i Arktis hvis dette skjer?

Ikke besvart

Vann og temperatur (Gå til denne siden)

Oppgave 24

Vannet i glassene har romtemperatur. Hva skjer i de to begerglassene når isbitene smelter?

Ikke besvart

Oppgave 25

Hva skjer med søylen i glassrøret når reagensglasset settes ned i vannbadet?

Ikke besvart

Oppgaver om havnivåstigning (Gå til denne siden)

Oppgave 26

Hva skjer med havnivået hvis havisen i Arktis smelter?

Ikke besvart

Oppgave 27

Hva skjer med havnivået hvis innlandsisen på Grønland og Antarktis smelter?

Ikke besvart

Oppgave 28

Hva skjer med havnivået hvis vannet får høyere temperatur?

Ikke besvart

Oppgave om usikkerhet (Gå til denne siden)

Oppgave 29

Hvorfor er det vanskelig å si noe om hva slags effekter utslippene av drivhusgassene vil ha på samfunnet?

Ikke besvart