Arbeidsbok

Oppgaver om fotosyntese (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Fotosyntesen kan beskrives med følgende reaksjonsligning: 6CO2 + 12H2O --> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Forklar ligningen med ord, og angi hvilke stoffer som er gasser.

Ikke besvart

Oppgave 2

Forklar kort de to hovedfasene i fotosyntesen.

Ikke besvart

Oppgave 3

Gjør greie for hvordan ATP og NADPH blir dannet under den lysavhengige reaksjonen i fotosyntesen.

Ikke besvart

Oppgave 4

Forklar grundig den delen av fotosyntesen der karbondioksid blir tatt opp og satt sammen til et nytt molekyl.

Ikke besvart

Oppgave 5

Hvor i fotosyntesen skjer det redoksreaksjoner?

Ikke besvart

Oppgave 6

Hva er oppgaven til pigmentene, og hvorfor har planter flere av dem?

Ikke besvart

Oppgave 7

Alger er ikke planter, men de har fotosyntese. Hvorfor finner vi rødalger et stykke ned i sjøen?

Ikke besvart

Oppgaver om C3-, C4- og CAM-planter (Gå til denne siden)

Oppgaver om C3-, C4- og CAM-planter

Oppgave 8

Beskriv hovedtrekkene i hvordan C3-, C4- og CAM-planter skaffer seg CO2 til fotosyntesen.

Ikke besvart

Oppgave 9

I en lukket beholder med CO2-konsentrasjon 0,035 % blir det plantet en C3-, en C4- og en CAM-plante. De får et lysregime med 12 timer dag og 12 timer natt. Ellers er det like forhold med hensyn til vann, temperatur og jordsmonn. Hvilken plante tror du overlever lengst. Begrunn svaret.

Ikke besvart

Oppgave 10

Hos enkelte planter kan det være svært stor forskjell i pH i løpet av døgnet. Hva skyldes dette og i hvilken organell skjer dette?

Ikke besvart

Oppgave 11

Forklar hvordan bladene og stenglene er tilpasset slik at vanntap blir minimalt hos sukkulentene.

Ikke besvart

Oppgaver om spalteåpninger (Gå til denne siden)

Oppgave 12

Beskriv bygningen til spalteåpningsapparatet.

Ikke besvart

Oppgave 13

Hvorfor finner vi vanligvis flere spalteåpninger på undersidene av bladene enn på oversiden?

Ikke besvart

Oppgave 14

Forklar bygningstrekk hos lukkecellene som gjør at de forandrer form ved trykkendring i cellene.

Ikke besvart

Oppgave 15

Tulipaner har om lag samme tetthet av spalteåpningsapparater på begge sider av bladene. Hvorfor?

Ikke besvart

Oppgave 16

Nøkkeroser har spalteåpninger kun på oversiden av bladet. Hvorfor?

Ikke besvart

Oppgave 17

Gjør rede for ulike faktorer som kan påvirke åpning og lukking av spalteåpningsapparatet.

Ikke besvart